Pramaisshela, N. V. ., Indriati, R. ., & Firliana, R. . (2020). Sistem Pemilihan Bahan Baku Tempe Berkualitas. Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi), 4(3), 065–072. https://doi.org/10.29407/inotek.v4i3.65