[1]
Pramaisshela, N.V. , Indriati, R. and Firliana, R. 2020. Sistem Pemilihan Bahan Baku Tempe Berkualitas. Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi). 4, 3 (Aug. 2020), 065–072. DOI:https://doi.org/10.29407/inotek.v4i3.65.